top of page
Waves

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

 

Algemeen

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten inzake levering van goederen en diensten van (praktijk) Stéphanie van Hilten.


Van het in deze algemene voorwaarden bepaalde kan uitsluitend worden afgeweken indien tussen alle betrokken partijen een uitdrukkelijke schriftelijke overeenkomst is bereikt.

 

Betaling

De factuur betaalt u per IBAN overschrijving of middels een betaalverzoek link met een in Nederland gangbaar en geaccepteerd betaalmiddel. De factuur krijgt u via email. Deze factuur kunt u ook gebruiken voor het declareren van de kosten bij uw ziektekostenverzekering.  

Betalingen dienen binnen 14 dagen te worden voldaan. Bij niet tijdige betaling kunnen de wettelijke rente en administratiekosten in rekening worden gebracht. Mocht betaling uitblijven dan zal een incassobureau worden ingeschakeld. Extra gemaakte kosten zullen aan u worden doorberekend.

  

Vergoeding

Stéphanie van Hilten is opgenomen in het AGB-register, lid van de Artsen Vereniging Integrale Geneeskunde (AVIG) en BIG-geregistreerd. Hierdoor kan de behandeling mogelijk gedeeltelijk vergoed worden vanuit een aanvullende verzekering. U dient hier zelf naar te informeren bij uw zorgverzekeraar.

 

Annulering van een afspraak

Natuurlijk kan het voorkomen dat u ziek wordt of dat een gemaakte afspraak om andere redenen niet door kan gaan. U dient dit minimaal 24 uur van tevoren door te geven (weekenddagen uitgezonderd). Bij te laat annuleren worden kosten in rekening gebracht. Annulering geeft u telefonisch of per email door, waarbij de datum van ontvangst bindend is. 

   

Dossiervoering

Iedere zorgverlener is wettelijk verplicht tot dossiervoering. U heeft het recht uw dossier op te vragen en in te zien. Het dossier blijft eigendom van de zorgverlener en dient 20 jaar na afronding van het behandeltraject of het laatste contactmoment te worden bewaard.

De zorgverlener heeft een geheimhoudingsplicht en gaat zorgvuldig en vertrouwelijk om met uw dossier. Informatie wordt alleen met uw toestemming opgevraagd en/of verstrekt aan andere hulpverleners of andere betrokkenen.  

 

Aansprakelijkheid

Stéphanie van Hilten zal de behandeling naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der kennis en wetenschap.

U bent zelf verantwoordelijk voor het geven, gevraagd of ongevraagd, van de juiste informatie tijdens het behandelingstraject danwel contactmomenten. U bent verantwoordelijk voor uw eigen proces. U dient dus zelf aan te geven als u vindt dat de behandeling niet helpt, u iets niet begrijpt of het ergens niet mee eens bent. Dit geldt ook voor eventuele wijzigingen ten aanzien van uw gezondheid, eventuele andere behandelingen of therapieën en dergelijke. Stéphanie van Hilten is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat zij is uitgegaan van door u of namens u verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

Stéphanie van Hilten is niet aansprakelijk voor eventuele onverwachte bijwerkingen van de behandeling waarvan alvorens de behandeling te starten niet afdoende reden was om aan te nemen dat deze bijwerkingen zouden kunnen optreden.
Stéphanie van Hilten is tevens niet aansprakelijk voor het uitblijven van het beoogde effect tijdens of na een behandeling. Er bestaat een inspanningsverplichting, geen resultaatsverplichting.

Stéphanie van Hilten is niet aansprakelijk voor materiële schade die u geleden heeft door het bezoeken van de praktijk. Dit geldt tevens voor zoekgeraakte spullen of beschadiging van uw materialen, tijdens of na een bezoek aan Stéphanie van Hilten.  

Stéphanie van Hilten heeft een beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Deze beschermt Stéphanie van Hilten tegen de financiële gevolgen van fouten die gemaakt zijn of schade die zijn veroorzaakt tijdens de uitoefening van het beroep. Indien de zorgverlener aansprakelijk wordt bevonden voor geleden schade gelden de voorwaarden van de beroepsaansprakelijkheidsverzekering.

 

Wet meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling  

De Wet meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling stelt het gebruik van een meldcode verplicht voor professionals bij (mogelijke) signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling. Hieronder valt ook seksueel geweld, eergerelateerd geweld, ouderenmishandeling en vrouwelijke genitale verminking. De wet geldt voor professionals die werken in gezondheidszorg, onderwijs, kinderopvang, maatschappelijke ondersteuning, jeugdzorg en justitie. De wet verplicht om vermoedens van geweld of kindermishandeling te melden. Deze plicht omvat ook op verzoek van het Meldpunt Kindermishandeling informatie te verstrekken over de ouder(s) en/of het kind, zo nodig zonder toestemming van het kind en/of ouder(s). Er zal echter altijd geprobeerd worden dit in goed overleg met de betrokkenen te doen.

 

Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) 

Stéphanie van Hilten houdt persoonsgegevens bij van cliënten en is op basis daarvan onderhevig aan de AVG. Daarover vindt u meer informatie in de privacyverklaring.  

   

Toepasselijk recht

Op de rechtsverhouding tussen zorgverlener en cliënten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

bottom of page