top of page
Waves

Privacyverklaring

Privacyverklaring

In het kader van de dienstverlening worden uw persoonsgegevens verwerkt. Deze privacyverklaring is opgesteld om u te informeren over hoe met uw persoonsgegevens wordt omgaan.

 

Algemeen

De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) is de nieuwe wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze wet heeft een organisatie, die met persoonsgegevens werkt, bepaalde plichten en heeft degene, van wie de gegevens zijn, bepaalde rechten. Naast deze algemene wet gelden specifieke regels voor de privacy in de gezondheidszorg. Deze regels staan onder andere vermeld in de Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). Dit privacyreglement is bedoeld om u te informeren over uw rechten en onze plichten, die gelden op grond van de AVG en de WGBO.

 

Waarom verwerkt onze praktijk persoonsgegevens?

In onze praktijk kunnen diverse persoonsgegevens van u verwerkt worden. Dit is noodzakelijk om u medisch goed te kunnen behandelen en nodig voor het financieel afhandelen van de behandeling. Daarnaast kan verwerking noodzakelijk zijn voor bijvoorbeeld de bestrijding van ernstig gevaar voor uw gezondheid of ter voldoening aan een wettelijke verplichting (bijvoorbeeld het verplicht melden van een besmettelijke ziekte op grond van de Wet Publieke Gezondheid).

Wat zijn de plichten van de praktijk?

Praktijk Stéphanie van Hilten is volgens de AVG de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens die via de telefoon, app, videobellen, email, website of in persoon plaatsvindt. Met uw toestemming kunnen uw persoonsgegevens ook via derden worden verkregen en verwerkt. Aan de plichten die daaruit voortkomen, voldoet de praktijk als volgt:

Stéphanie van Hilten verzamelt en verwerkt de volgende persoonsgegevens van u:

 • NAW-gegevens

 • BSN-nummer 

 • Geslacht

 • Geboortedatum

 • Telefoon

 • Mailadres

 • Medische gegevens

 • Huisarts

De verzameling en verwerking van uw gegevens:

 • Uw gegevens worden voor specifieke doeleinden verzameld, zoals:

  • voor zorgverlening;

  • voor doelmatig beheer en beleid;

  • voor ondersteuning van wetenschappelijk onderzoek, onderwijs en voorlichting;

  • het verrichten van administratieve handelingen;

  • facturering;

  • nakoming van wettelijke verplichtingen;

  • het informeren van andere zorgverleners (alleen met uw toestemming);

  • collegiaal overleg, geheel geanonimiseerd;

  • de verbetering van haar diensten.

 • Er vindt in beginsel geen verwerking plaats voor andere doeleinden.

 • Alle medewerkers binnen Stéphanie van Hilten hebben zich verplicht om vertrouwelijk om te gaan met uw persoonsgegevens.

 • Uw persoonsgegevens worden goed beveiligd tegen verlies en onbevoegde toegang.

 • Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor goede zorg- en dienstverlening.

Hoe lang worden uw gegevens bewaard?

Voor medische gegevens is deze bewaartermijn in principe 20 jaar (vanaf de laatste wijziging in het dossier), tenzij langer bewaren noodzakelijk is, bijvoorbeeld voor de gezondheid van uzelf of van uw kinderen. Dit is ter beoordeling van de behandelaar. 

 

Wat zijn uw rechten en hoe kunt u deze uitoefenen?

U heeft de volgende rechten:

 • Het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van u verwerkt worden.

 • Het recht op inzage en afschrift van die gegevens (voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad). Een afschrift kan gebruikt worden voor het overdragen van uw gegevens naar een andere praktijk (dataportabiliteit).

 • Het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht zijn.

 • Het recht om (gedeeltelijke) vernietiging van uw medische gegevens te vragen. Hieraan kan alleen tegemoet worden gekomen als het bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens op grond van een wettelijke regeling niet bewaard moeten blijven.

 • Het recht op het toevoegen van een eigen verklaring (van medische aard) aan uw dossier.

 • Het recht om u in bepaalde gevallen tegen de verwerking van uw gegevens te verzetten.

 

Als u gebruik wilt maken van uw rechten, dan kunt u dit per telefoon of mail kenbaar maken aan Stéphanie van Hilten. Uw belangen kunnen ook behartigd worden door een vertegenwoordiger (zoals een schriftelijk gemachtigde, of uw curator of mentor). 

U vermeldt de gegevens van de persoon over wie het medisch dossier gaat. De WGBO beschouwt de patiënt als meerderjarig vanaf 16 jaar. Jongeren vanaf 16 jaar die inzage/afschrift van hun medisch dossier willen, moeten zelf de aanvraag indienen. Kinderen tussen de 12 en 16 jaar mogen tevens zelf hun dossier inzien. Ouders van kinderen tussen de 12 en 16 jaar mogen het dossier van hun kind inzien mits het kind daarvoor toestemming geeft.

Indien de patiënt niet meer in leven is, is het verstrekken van de medische gegevens toegestaan indien verondersteld kan worden dat de overledene hiertegen geen bezwaar zou hebben gehad of indien er sprake is van zwaarwegende belangen om de zwijgplicht van de zorgverlener te doorbreken. Deze beslissing ligt bij de zorgverlener.

U kunt het dossier persoonlijk ophalen, of door een gemachtigde op laten halen waarbij u tekent voor ontvangst. Uitvoering van uw rechten is kosteloos, tenzij uw verzoek ongegrond of buitensporig is, met name vanwege het repetitieve karakter.
 

Worden gegevens aan derden verstrekt en zo ja waarom?

In het kader van haar dienstverlening kan Stéphanie van Hilten persoonsgegevens uitwisselen. Stéphanie van Hilten kan voor de eerder genoemde doeleinden gebruik maken van de diensten van derden, zoals een boekhouder en/of een administratieprogramma. In het kader daarvan worden aan deze derden persoonsgegevens verstrekt. Deze derden mogen uw persoonsgegevens (NAW, emailadres, telefoonnummer, geboortedatum en verzekeringsnummer) slechts verwerken voor de eerder genoemde doeleinden. Zij hebben geen inzage in het inhoudelijke (medische) dossier.  

De medewerkers van Stéphanie van Hilten hebben de verplichting vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om te gaan. Dit houdt bijvoorbeeld in dat de zorgverlener voor verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden uw uitdrukkelijke schriftelijke toestemming nodig heeft. Op deze regel bestaan echter enkele uitzonderingen. Op grond van een wettelijk voorschrift kan de zwijgplicht van de zorgverlener doorbroken worden, maar ook wanneer gevreesd moet worden voor een ernstig gevaar voor uw gezondheid of die van een derde. Bovendien kunnen vastgelegde gegevens indien noodzakelijk mondeling, schriftelijk of digitaal uitgewisseld worden met andere zorgverleners (bijvoorbeeld de apotheker die een recept verwerkt en zodoende gegevens verstrekt krijgt van de arts).

Uitwisseling gegevens
Stéphanie van Hilten wisselt medicatiegegevens uit met uw apotheek en (met uw toestemming) uw behandelend medisch specialisten. Daarbij gaat het om de medicatie die de arts aan u heeft voorgeschreven, maar ook om eventuele intoleranties, contra-indicaties en allergieën. Daar kunnen andere voorschrijvers en verstrekkers van medicatie rekening mee houden. 

 

Overdracht van uw dossier

Als u een nieuwe arts voor integrale geneeskunde kiest, kunt u uw arts vragen om uw dossier aan u ter beschikking te stellen. 

 

Vraag of klacht

Wij horen graag als u een vraag of klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door Stéphanie van Hilten. Dan gaan wij hierover graag met u in gesprek. Mochten we er niet samen uitkomen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Heeft u een klacht over uw behandeling dan is het goed om dit kenbaar te maken aan uw behandelaar. Indien een persoonlijk gesprek of bemiddeling niet het gewenste resultaat oplevert dan kunt u gebruik maken van een klachtenprocedure. Stéphanie van Hilten is als integraal arts via de Artsen Vereniging Integrale Geneeskunde (AVIG) aangesloten bij de Klachtencommissie van de AVIG.

Wijzigingen privacyverklaring

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 29-02-2024.

Stéphanie van Hilten kan deze privacyverklaring aanpassen. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd. Wij raden u daarom aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van wijzigingen.

bottom of page